7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Školní program EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO je realizována na podkladě Metodických pokynů MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j. 16745/2008 – 22 ze dne 27. října 2008.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Vymezení pojmů a dokumenty EVVO

Tyto pojmy jsou chápany jako vzdělávání, výchova či osvěta všech žáků školy, jako dlouhodobé působení na žáky tak, aby jejich konání a postoje směřovaly k udržitelnému rozvoji společnosti i ochraně přírody. Mají výrazně interdisciplinární povahu a opírají se nejen o přírodovědné ale i společenskovědní disciplíny. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti, výchovou se rozumí působení na city a vůli. Osvětou označujeme ve školním programu předávání informací zejména neformálními způsoby v rámci volnočasových aktivit. Pojem ekologická výchova má obsahově stejný význam, ale v činnostech školy jsou v souvislosti s tímto pojmem zahrnuty aktivity spojené zejména s přírodou a přírodovědnými předměty spíše než činnosti z oblasti sociálních vztahů a interakcí, humanitních předmětů či komunikace. Tyto jsou včleněny pod komplexní pojem environmentální výchova. Environmentální výchova je školou chápana jako prostředek k celkovému rozvoji osobnosti žáka.

Partneři školy při realizaci EVVO

Základním partnerem při realizaci EVVO aktivit SŠ KNIH je její zakladatel, Gymnázium Globe.

K partnerům školy při realizaci EVVO patří dále:

  • zastupitelé MČ Brno-Vinohrady, Kulturně vzdělávací a informační centrum Vinohrady, zastupitelé Města Brna resp. Jihomoravského kraje,
  • ekologická centra (SEV Kaprálův mlýn, Lipka Brno, Tereza Praha)
  • Knihovna Jiří Mahena
  • odborníci z řad podnikatelské veřejnosti (BforB, Kurzor, a další)
  • další spolupracující školy při společné realizaci projektu ESF Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v síti spolupracujících škol, obce a ekologických sdružení CZ.1.07/1.1.00/14.0143


Dokument ke stažení zde.

 

Kontakt

Metodik EVVO

RNDr. Libuše Bartková,
konzultace po předchozí individuální domluvě,
e-mail: gymglobe@gymblobe.cz