7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Organizace výuky SŠ KNIH

Konzultace

Konzultace probíhají s ohledem na časové možnosti žáků vždy v sobotu od září do ledna a od února do června, a to ve formě několikahodinových bloků výuky téhož předmětu. Po odučení stanovené hodinové dotace předmětu se v průběhu daného pololetí konají zkoušky z jednotlivých předmětů, na jejichž základě se žákům uzavírá pololetní klasifikace. V případě nepřítomnosti žáka na zkoušce jsou vypsány dodatečné termíny zkoušek na poslední dvě soboty v lednu (pro 1. pololetí) a červnu (2. pololetí).

Účast

Žáci dálkové formy jsou zváni na téměř všechny odborné i obecně zaměřené exkurze, výstavy, workshopy apod., které jsou pořádány pro žáky denní formy – v případě, že to jejich časové možnosti umožní, účastní se dálkoví frekventanti uvedených akcí za stejných podmínek jako denní žáci.

Angličtina

Škola poskytuje v relativně značné hodinové dotaci vzdělávání v anglickém jazyce jako nezbytném předpokladu pro úspěšné uplatnění absolventů. S ohledem na specifičnost a náročnost dálkové formy vzdělávání nabízíme studium pouze jediného cizího jazyka.

Zkoušky

V průběhu studia jsou v jednotlivých předmětech a ročnících podle aktuální vzdělávací situace vypisovány souborné zkoušky, jež umožňují vedení školy efektivně řídit kvalitu poskytovaného vzdělávání a současně dávat žákům dostatečně zřetelnou zpětnou vazbu (mj. i s ohledem na připravenost žáků k maturitní zkoušce).

Odborná praxe

Odborná praxe probíhá vždy jeden týden v průběhu 1. a 3. ročníku a 2 týdny v průběhu 2. ročníku v knihkupectvích, případně antikvariátech, nakladatelstvích nebo knihovnách, a to zpravidla v době letních prázdnin, následujících po příslušném ročníku. Žákům, kteří se mohou prokázat odpovídající praxí, je odborná praxe na základě jejich žádosti uznána. Odborná praxe je hodnocena na vysvědčení samostatnou známkou. Příprava na odbornou praxi a utřídění zkušeností získaných během ní probíhá napříč odbornými předměty.

Maturitní práce

V průběhu 4. ročníku žáci vypracovávají maturitní práce, jež jsou zadávány na nejrůznější témata většinou z oblasti humanitních věd. Obhajoba těchto prací je součástí profilové části maturitní zkoušky.