7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Školní poradenské pracoviště

Potřeba školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Důvodem vzniku systému poradenství ve školách je zvyšující se počet žáků vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol.

Hlavním úkolem poradenského zařízení, které bude plnit potřeby Gymnázia Globe, s.r.o. a Střední školy KNIH, o.p.s., je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy obou uvedených škol. Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště bude i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce.  

Status SPP ke stažení zde.

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Ing. Dita Plisková

Členové školního poradenského pracoviště:

školní metodik prevence - Ing. Dita Plisková

metodik pro práci s nadanými žáky - Ing. Dita Plisková

kariérní poradce - PhDr. Hana Pokorná

výchovný poradce - Mgr. Hana Pokorná

Hlavní cíle

poskytování poradenských služeb ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům

zlepšení sociálního klimatu školy

práce se všemi subjekty školy i s žáky, kteří nemají problémy při vytváření široké základny preventivní činnosti

vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti

zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

poskytování základních služeb kariérového poradenství

prohloubení spolupráce s poradenskými zařízeními a poradenskými centry

Stále máme volná místa pro denní i dálkové studium

Kontakty

Výchovný poradce

Mgr. Hana Pokorná
konzultace po předchozí individuální domluvě

Metodik prevence
Metodik pro práci s nadanými žáky
Kariérní poradenství

Ing. Iveta Maléřová
konzultace po předchozí individuální domluvě
e-mail: metodik.prevence@ssknih.cz