Personální podmínky

Pedagogický tým školy je tvořen interními a externími zaměstnanci, kteří jsou současně specialisty na jimi vyučované odborné předměty. Vedení školy je tvořeno ředitelem školy a jeho zástupcem. Přehled učitelů s uvedením předmětů, které vyučují, je přístupný na webových stránkách školy. Vedle smluvních zaměstnanců působí ve škole větší množství externích učitelů, kteří jsou většinou buď specialisty na jimi vyučované odborné předměty nebo plně kvalifikovanými učiteli kooperujícího Gymnázia Globe.

 

Popis náplně práce pro jednotlivé pedagogicko-provozní funkce je stanoven v Organizačním řádu SŠ KNIH, vydaném ředitelem školy, a dále rozveden v systému Směrnic SŠ KNIH tak, aby výchovná a vzdělávací činnost pedagogických pracovníků byla efektivní a v souladu s cíli vzdělávání stanovenými zákonem a RVP.

 

Pedagogičtí pracovníci školy se dále vzdělávají – jejich další vzdělávání je podporováno a koordinováno v plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.