Paragrafy v praxi

Dne 31. 5. 2016 jsem se studenty započala první ze tří dvouhodinových workshopů z oblasti českého práva. Projekt jsem si pracovně nazvala „Paragrafy v praxi“, v souvislosti se způsobem, jakým se snažím přednášky vést. Na programu prvního semináře bylo představit studentům soudní systém České republiky, tvořený Ústavním soudem a soustavou tzv. obecných soudů. Kromě stručného seznámení s agendami jednotlivých článků soustavy českých soudů, směřovala moje pozornost především k představení pravidel vybraného řádného a mimořádného opravného prostředku (odvolání, dovolání).

Pro pochopení celé problematiky bylo rovněž nezbytné studentům vysvětlit dělení objektivního práva na soukromé a veřejné a v této souvislosti poukázat na existenci hlavních právních předpisů, zastupujících každý z protipólů – tedy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Za významný, leč opomíjený nedostatek ve znalostech široké laické veřejnosti, považuji neznalost konkrétnější náplně práce jednotlivých právnických povolání. Část semináře jsem proto věnovala právě výkladu této problematiky. Studentům byla představena obecná charakteristika povolání soudce, státního zástupce, advokáta, notáře, exekutora i firemního právníka.

S ohledem na můj dlouhodobý zájem o oblast práva trestního, který vyústil v současnou pracovní profilaci v daném oboru, kdy pracuji jako asistent předsedy senátu na trestním kolegiu Nejvyššího soudu, jsem seminář doplnila o několik vlastních postřehů z oblasti trestního soudnictví, se studenty jsme také diskutovali o vývoji některých mediálně sledovaných kauz současného veřejného mínění.

Programem v pořadí druhého workshopu bude seznámení s civilním právem obecně. Studentům bych ráda blíže představila zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), jeho významné změny související s novelou účinnou k 1. 1. 2014 (tzv. Nový občanský zákoník), se kterými se studenti mohou běžně setkat v praxi. Dále považuji za nezbytné seznámit studenty s dělením občanského zákoníku na část obecnou, dědické a rodinné právo, práva absolutní a relativní, včetně náhrady majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení. S ohledem na přání studentů bude zvýšená pozornost věnována ochraně spotřebitele a vykonávacímu řízení (exekuce).

Poslední seminář bych ráda věnovala problematice zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jež vedle občanského zákoníku představuje druhou část rekodifikace soukromého práva. Za klíčové považuji vymezit jeho postavení vůči zrušenému zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Dále pak považuji za vhodné představit studentům všechny formy obchodních společností, včetně způsobu jejich založení a vzniku až po jejich zrušení a zánik. V dané souvislosti budou probírány rovněž základy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Přednášky vedu dynamickým způsobem, zaměřuji se na aktuální témata a oblasti, která mohou být studentům, s ohledem na běžný život, blízká. Začátek každého semináře chci věnovat stručnému opakování, připomenutí si hlavních pojmů z minulé lekce. Studenti tak nejen lépe navážou na nový výklad, zároveň to pro mě představuje zpětnou vazbu, zda studenti látku správně pochopili a zda není třeba nic znovu vysvětlit. Závěrem musím konstatovat, že mě velmi mile překvapila koncentrovanost studentů a jejich zájem o dané téma. Oceňuji i celou řadu doplňujících dotazů, vznesených studenty.                   

Mgr. Denisa Ulehlová

 

Hodnocení žáků

Dne 31. 5. 2016 jsem se zúčastnila spolu se třídou 3. K přednášky, ve které nás slečna Denisa z Nejvyššího soudu České republiky seznamovala s jednotlivými úkoly zaměstnanců soudu. Obeznámila nás například s činností notáře a advokáta, dále popisovala, jak u nás probíhají soudy nebo vysvětlovala, jaké typy soudů u nás máme (nejvyšší, vrchní, krajské, okresní) atd. 

Výklad slečny Denisy byl srozumitelný. Bylo zajímavé slyšet, jak to opravdu „chodí“ a navíc jsme společně probírali i různé teorie. Během přednášky jsem se dozvěděla spoustu nových informací, i když jsem se, pravda, chvilkami ztrácela v různých odborných termínech. 

Zuzana Kudličková 2.K