Defenzivní jízda

Účel školení

Účelem školení je naučit řidiče přemýšlet o problémech se kterými se v silničním provozu pravidelně setkává, o tom jaké nebezpečí hrozí ostatním účastníkům silničního provozu a jak přizpůsobit své chování vůči ostatním s maximální bezpečností. Hlavním úkolem je naučit řidiče, aby se do krizové situace vůbec nedostal a nemusel jí řešit

Forma školení

Školení se stává ze dvou částí. Z teoretické části, která probíhá na učebně pro všechny účastníky společně a z praktické části, kde je již věnována individuální péče každému účastníkovi. Praktická část je rozdělena do dvou fází, kdy v první fázi probíhá praktická jízda ještě před teoretickou výukou bez zásahu instruktora a druhá jízda probíhá po absolvování teoretické čísti již se zásahem instruktora do průběhu jízdy.

Osnova školení

 • úvod

 • než vyjedeme...

 • proč jezdit defenzivně, dopravní nehody

 • vlastnosti řidiče z pohledu chování v silničním provozu

 • charakteristické rysy jednotlivých skupin účastníků silničního provozu

 • zásady defenzivní jízdy v různém dopravním prostředí (město, dálnice...)

 • zásady defenzivní jízdy v různých dopravních situací (předjíždění, křižovatky...)

 • zásady defenzivní jízdy za různých klimatických podmínek

 • znalost jízdních vlastností vozidla

 • systémy přispívající k bezpečnosti silničního provozu

 • řešení modelových situací formou diskuze

 • závěr

 DOPRAVNÍ NEHODA

Povinnosti řidiče, který měl účast na dopravní nehodě:

 • neprodleně zastavit vozidlo
 • zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy to bylo na újmu
 • zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policie v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policii
 • učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

Povinnosti účastníků dopravní nehody:

 • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla
 • oznámit, v případech stanovených zákonem (viz níže), nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu
 • označit místo dopravní nehody
 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob
 • neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo
 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
 • v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků

Povinnost nahlásit dopravní nehodu policii

 • Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi v případě, kdy při dopravní nehodě:
 • dojde k usmrcení nebo zranění osoby
 • dojde ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000 Kč
 • dojde ke hmotné škodě (v jakékoliv výši) na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle
 • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (svodidla, dopravní značení atd.)
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Záznam o dopravní nehodě

 • V případě dopravních nehod, které není třeba hlásit policii, mají účastnící povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat:
 • identifikaci místa a času dopravní nehody
 • identifikaci účastníků a vozidel 
 • příčiny, průběh a následky dopravní nehody.