Školní poradenské pracoviště

Potřeba školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Důvodem vzniku systému poradenství ve školách je zvyšující se počet žáků vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol.

Hlavním úkolem poradenského zařízení, které bude plnit potřeby Gymnázia Globe, s.r.o. a Střední školy KNIH, o.p.s., je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy obou uvedených škol. Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště bude i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce.  

Status SPP ke stažení zde.


Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • Ing. Iveta Maléřová

Členové školního poradenského pracoviště:

 • školní metodik prevence - Ing. Iveta Maléřová
 • metodik pro práci s nadanými žáky - Ing. Iveta Maléřová
 • kariérní poradce - Ing. Iveta Maléřová
 • výchovný poradce - Mgr. Hana Pokorná

 

Hlavní cíle

 • poskytování poradenských služeb ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s žáky, kteří nemají problémy při vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s  poradenskými zařízeními a poradenskými centry

 

Kontakty

Výchovný poradce

Mgr. Hana Pokorná
konzultace po předchozí individuální domluvě

 

Metodik prevence
Metodik pro práci s nadanými žáky
Kariérní poradenství

Ing. Iveta Maléřová
konzultace po předchozí individuální domluvě
e-mail: metodik.prevence@ssknih.cz